Skocz do zawartości
KasiaW.

Sprzedaż bezpośrednia

333 postów w tym temacie

Rekomendowane odpowiedzi

szanowny kolego daro , ja podałem informacje jakie uzyskałem  sanepidzie w/g obecnego stanu prawnego nie po to, aby polemizować, bo to nie jest moim celem, spokojnie przecztaj jeszcze raz

 to co napisałem . Przeczytaj jeszcze raz  to co podałeś w swoim linku selected_grey.gif Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

Tekst ogłoszony: icon_pdf.gif D20060191.pdf Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Data ogłoszenia: 2006-02-17 Data wydania: 2006-02-02 Data wejścia w życie: 2006-03-04 Data obowiązywania: 2006-03-04 Data uchylenia: 2012-01-02 !!!!!!!!!!! Organ wydający: MIN. ZDROWIA

chyba dobrze czytam że te przepisy na które się powołujesz zostały uchylone 2 stycznia 2012, już nie lekarz medycyny pracy, tylko POZ, Nie napisałem żę nosicielstwo jest okresowe

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

§ 41.1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje dokumentację, zawierającą informacje o:

1) ilości sprzedanych w danym miesiącu produktów;

2) wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii

§ 18.Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej sprawdza:

1) co najmniej raz w roku, czy woda spełnia wymagaiia określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jeżeli pobiera wodę z własnego ujęcia w procesie

produkcji lub sprzedaży bezpośredniej;

2) czy osoby mające kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu i zajęczaków posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 13 pkt 2

§ 13.Osoby mające kontakt z tuszami lub podrobami pozyskanymi z drobiu i zajęczaków przy wykonywaniu czynności związanych ze sprzedażą bezpośrednią:

2) posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, wydane na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; - to nie tylko nosicielstwo

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jeszcze  dla wyjaśnienia materii

2015-11-02 USTAWA    z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) badanie sanitarno-epidemiologiczne - badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej;

Art. 7. 1. Badania lekarskie u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają lekarze, o których mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.4)). -Lekarze medycyny zostali wykreśleni z tego obowiązku inną ustawą. Chorób zakaźnych w załączniku do ustaw jest ponad 50

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 Tak więc Mirek daj se luzik.

 

Pudło daro. Koledzy, dajcie se luzik w tym śledzeniem. To może jedynie do jakiejś paranoi doprowadzić. Wiem, kto to filip (pozdrawiam) ale nie będę za każdym razem prostował jak na forum ktoś się obszerniej wypowie i przypadkiem (?) jest pewny swego. Bo nawet, gdybyś miał rację... to co? Czy coś umniejsza wagę informacji? - jeśli źródło tej informacji jest na zewnątrz?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam Koledzy , ponowię pytanie czy od stycznia 2016 roku będziemy płacić 2 procent podatku od sprzedaży bezpośredniej miodu Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam Koledzy , ponowię pytanie czy od stycznia 2016 roku będziemy płacić 2 procent podatku od sprzedaży bezpośredniej miodu Pozdrawiam

Od 2016 nie, ale jak tak dalej pójdzie to kto wie co nas czeka w kolejnych latach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość daro

Przyszło trochę odszczekać w związku z badaniami.Z tego co się dowiedziałem  - książeczki zdrowia nie istnieją . jeśli ktoś ma i nie pracowniczą bez wpisanej daty następnego badania ponoć ważna . W razie zgubienia lekarz rodzinny lub medycyny pracy wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywanej pracy, on  decyduje o rodzaju badań oprócz tych na nosicielstwo i czy wstawi następny termin badania w zaświadczeni i jaki ma to być termin.To że pracujemy w zakładzie mięsnym i mamy badania nie zwalnia nas od posiadania orzeczenia o zdolności do pracy przy produktach pszczelich. Nikt kto nie posiada badań nie może  przebywać w pomieszczeniach gdzie parcuje się przy miodzie i produktach . A tak wogóle wolnoamerykanka .

Przyczyna brak rozporządzeń wykonawczych.

Wniosek jest jeden lekarz wpisał datę kolejnego - idźmy do drugiego . Może będzie mądrzejszy.W każdym bądź razie wyjdzie taniej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że wszystkie przepisy i uregulowania dotyczące pszczelarzy będą podlegać tylko jedynej słusznej interpretacji "prezesa".

Truteń, cierpliwości.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam Dziś na portalu pszczelarskim kol Maria opublikowala że od stycznia będziemy płacić podatek od sprzedaży bezposredniej miodu nawet od kilku uli  Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podobnie wypowiadają się autorzy artykułu Zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży bezpośredniej Pasieka 1/16 mgr inż. Paulina Skalik mgr inż. Emil Maciąg . Autorzy artykułów w Pasiece jak i na portalu pszczelarskim chyba nie dość sumiennie zapoznali się z przepisami przed stwierdzeniem w swoich tekstach że wszyscy pszczelarze będą płacić 2% podatek od sprzedaży produktów pszczelich. Tak jak napisałem w poście z 29.12.2015 w stosunku do pszczelarzy sprzedających swoje produkty w stanie nieprzetworzonym, opodatkowanie pozostaje na tych samych zasadach jak dotychczas. Zmiana dotyczy pszczelarzy którzy którzy posiadają do 80 uli i dokonujących przetworzenia swoich produktów i ich sprzedaży /czy produkcja świec jest przetwarzaniem/ od którejj zapłacą podatek zryczałtowany w wysokości 2 % od obrotu. Poniżej pozwoliłem sobie wkleić istotne przepisy dotyczące tej materii

USTAWA

z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 1

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;

Art 20

<1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;

3) sprzedaż następuje wyłącznie:

a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,

B) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;

4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e.

1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy.

1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.

1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.>

2015-11-02

USTAWA

z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

<4) osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym".>

Art. 2

<1b. Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.>

Art 6

<1d. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym.>

Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

<6) 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.> czyli

2

ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016

Art 15

<8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.

9. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.>

Być może autorzy tekstów zasugerowali się zapisem w pkt 8 który mówi o ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych,. Z zacytowanych wyżej przepisów chyba dość jasno wynika kto będzie podlegał podatkowi ryczałtowemu 2%.. zgodnie z zapisem w/w  art 2 nst 1c pszczelarz powyżej 80 uli opodatkowani są od działów specjalnych również od produktów przetworznych

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z maila:

 

Wraz z serdecznymi życzeniami sukcesów w dążeniu do samowystarczalności
dobra nowina: jest światełko w tunelu...

Propozycja do ustawy o sprzedaży bezpośredniej, którą napisaliśmy wspólnie z rolnikami
jest u Przewodniczącego Sejmowej Komisji d/s Rolnictwa i Wsi, Jarosława Sachajko (Kukiz'15).
Zapowiedział on, że po prawnej obróbce projekt ten będzie wniesiony do Laski Marszałkowskiej.

Aby przyśpieszyć proces prosimy Was o wyrażenie poparcia dla tej naszej wspólnie wypracowanej propozycji.

Najważniejsze punkty poniżej.
Wystarczy przesłać zwrotnie zdanie "Popieram poniższe propozycje do ustawy o sprzedaży bezpośredniej"
i podpisać w imieniu organizacji z podaniem swoich tytułów i stanowiska w organizacji
LUB INDYWIDUALNIE Z PODANIEM SWOICH TYTUŁÓW.

Cała propozycja do ustawy o sprzedaży
bezpośredniej tutaj:https://goo.gl/TdyVwx

PROPOZYCJE DO USTAWY O SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

1. Sprzedaż bezpośrednia jako końcowe ogniwo produkcji i przetwarzania przez rolnika żywności jest NATURALNYM PRAWEM, które przysługuje mu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

1a. Działalność polegająca na przetwarzaniu i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z własnej uprawy lub hodowli jest działalnością rolniczą. Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż przez rolnika żywności, która sam wytworzył.

 

2. Sprzedaży bezpośredniej dokonywać może rolnik i każdy członek jego rodziny. W ramach sprzedaży bezpośredniej można sprzedawać produkty pochodzące z upraw i hodowli we własnym gospodarstwie oraz również produkty przetworzone w gospodarstwie.

2a) Mówiąc o produktach przetworzonych mówi się o produktach przetworzonych w sposób naturalny i tradycyjny bez dodatków chemicznych, mało i nisko przetworzonych.

2b) Gospodarz może sprzedawać również przy wykorzystaniu tzw. skrzynki zaufania (bez jego lub domownika stałej obecności).

 

3. Sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona:

a) w miejscu zamieszkania sprzedającego lub kupującego, w tym również w przydomowym sklepiku

B) na wszystkich targowiskach/targach,

c) na festynach, wystawach, dożynkach, zlotach, koncertach i innych publicznych wydarzeniach

d) w handlu obwoźnym

e) wysyłkowo, wykorzystując do tego np. przez internet

f) przy drogach stawiając prowizoryczne (nie trwałe) stoiska zbudowane np. z beli słomianych.

 

4. Produkcja żywności do sprzedaży bezpośredniej może odbywać się w kuchni lub w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach gospodarskich (wyposażenie podstawowe bieżąca woda, zlew, odzież robocza)

4a) za jakość produktów odpowiada rolnik.

4b) na produkcie powinien być dokładny adres gospodarstwa/producenta.

4c) Rolnik zgłasza odpowiedniej instytucji (czy to sanepidu, czy weterynarii), że podejmuje produkcję i przetwarzanie produktów, podając, w jakim zakresie, i przedkładając oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wyprodukowanych produktów.

 

5. Kwota 50 000 zł przychodu w ramach sprzedaży bezpośredniej na rok - to kwota, którą rolnik może osiągać w ramach opłacanego podatku rolnego - wolna od podatku. Jest ona odpowiednia dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

5a) w ramach sprzedaży bezpośredniej rolnik prowadzi małą/nieuciążliwą rachunkowość (np. zapiski w zeszycie z ponumerowanymi stronami) dotyczącą zbiorów, stanu magazynowego, sprzedaży, aby móc na tej podstawie złożyć na koniec roku (raz w roku) oświadczenie do urzędu skarbowego o ewentualnym przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Od kwoty przychodu wyższej niż 50 000 zł rolnik będzie zobowiązany zapłacić obowiązujący podatek.

 

6. Konsument ma prawo odwiedzić gospodarstwo po wcześniejszym umówieniu się, aby poznać lepiej gospodarzy i sposoby produkcji żywności na miejscu.

 

7. Rolnik sam decyduje, jak daleko od miejsca zamieszkania chce sprzedawać swoje produkty - bez limitu kilometrów/odległości od miejsca swojego gospodarstwa

.

8. Sprzedaż bezpośrednia może odbywać się regularnie, sezonowo lub okazjonalnie - w zależności od rodzaju oraz wielkości produkcji i sprzedaży.

==========================

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Wojciech_p

Po zapoznaniu się z PROPOZYCJAMI DO USTAWY O SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, przekazuję poniższe uwagi do rozważenia:


 


Pkt 5 wymaga zmian.Proponuję po słowach:"Kwota 50 000 zł przychodu w ramach sprzedaży bezpośredniej" dodać słowo" produktów przetworzonych".


5a) Po słowach "w ramach sprzedaży bezpośredniej" proponuję dodać słowa "produktów przetworzonych


W przeciwnym razie propozycja pkt. 5 i 5a, może stać w sprzeczności z Art. 2. 1.Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:


 


Przepisów ustawy nie stosuje się do:


1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;


 


Bo chyba nie chcemy opodatkować rolników prowadzących wyłącznie w/w działalność rolniczą (w tym sprzedaż nieprzetworzonych produktów-miód, mleko, jaja itp).


Stoję na stanowisku że zaproponowany projekt Ustawy o Sprzedaży Bezpośredniej,nie powinien nakładać obowiązków i ograniczeń na rolnika wyższych niż to wynika z obowiązującego obecnie prawa.


 


ps.


MarkOwy, sprawdź proszę ten temat.


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To w/g tego projektu ustawy pszczelarze którzy nie są rolnikami nie będą mogli sprzedawać swoich produktów,  bo  zapis pkt 1 i 2 nie pozostawia żadnych złudzeń. Wynika z tego że pszczelarze nie posiadający co najmniej  1 ha gruntów rolnych  lub posiadających mniej niż 80 uli pszczół,  po nowelizacji ustawy wpadną z deszczu pod rynnę. Tylko pogratulować takiej inicjatywie.  W/g mnie to w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powinny być wprowadzone zmiany bo w oparciu o te przepisy inspektorzy  PIWET  zaczynają żądać niestworzonych rzeczy np. (z innego forum ) pojemniki na martwe pszczoły jako odpady produkcyjne , umowę na ich utylizację itd. Jeżeli lek wet nie wie że przy pozyskiwaniu miodu wosku , pyłku , pierzgi nie uśmierca się pszczół a jedynym odpadem  są zboiny które doskonale nadają się do kompostowania.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Wojciech_p

To w/g tego projektu ustawy pszczelarze którzy nie są rolnikami nie będą mogli sprzedawać swoich produktów,  bo  zapis pkt 1 i 2 nie pozostawia żadnych złudzeń

Zaproponuj konkretną poprawkę, którą Piotr przekaże dalej.W ustawie o podatku dochodowym definicja rolnika to 1 ha =płatnik podatku rolnego.

Może to dobry czas na określenie statusu pszczelarza bez hektarów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wiele razy ten temat podnosiłem i jakoś nie było echa. Tu chodzi o 1 ha "przeliczeniowy". To zazwyczaj około 1,5 ha kiepskich gruntów rolnych. Zgodnie z obowiązującą "serafinową" ustawą z 1982 roku -  żony miejskich pszczelarzy -  gołodupców bez ziemi, mogą choćby od jutra  w centrum Warszawy założyć i prawnie zarejestrować  koło gospodyń wiejskich. Gdyby przyjąć logiczną hipotezę, że mąż gospodyni wiejskiej jest rolnikiem - problem rolniczości pszczelarzy miejskich byłby rozwiązany. Gospodynie wiejskie nie muszą zaraz łazić w strojach ludowych, wystarczą stringi pod dżinsami. Przykładem gospodyni wiejskiej jest chociażby Janina Kozak , szefowa KR PZP, pszczelarka z Zagnańska. Może głębszego sensu nabrałby program tv: "Rolnik szuka żony", a właściwie "pszczelarz szuka żony by być rolnikiem".

To byłoby dobre rozwiązanie dla rządu, bo facet z kilkoma ulami i babą miałby status rolnika i musiałby się trzymać daleko od zasiłków należnych bezrobotnym.  Dzięki takiej mądrości naszej władzy imigranci omijają Polskę i nie tworzą slumsów na przedmieściach dużych miast, gdzie zazwyczaj stoją gęsto pasieki nierolnicze. Zazwyczaj nielegalnie.

Takie mamy cwane prawo.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Wojciech_p

Wiele razy ten temat podnosiłem i jakoś nie było echa. Tu chodzi o 1 ha "przeliczeniowy". 

 

Przeliczeniowy to dla Krus i to z mocy samej ustawy.Bo na wniosek wystarczy 1 ha fizyczny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

minister rolnictwa i rozwoju wsi w swoim rozporządzeniu o warunkach wet itd .  określił nie rolników cyt.  przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.  sądzę że ten zapis umieszczony w pkt. 1a po słowach  przez rolnika i... .  W związku z  dodaniem tego zapisu powinny ulec zmianie zapisy w pozostałych punktach gdzie mówi się o rolniku. w/g mnie mogły być zmienione na "osoby wymienione w pkt. 1a.

Moim zdaniem ustawa o podatku dochodowym nie wnosi żadnych wątpliwości mówiąc o działach specjalnych, czy sprzedaży produktów przetworzonych bo nie wskazuje czy to robi rolnik czy nie rolnik

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

popieram wnioski Wojciecha_P dotyczące dodania "produktów przetworzonych" . Brak takich zapisów spowoduję oto taką sytuację, że rolnicy posiadający pasieki do 80uli sprzedający produkty z ula nie płacili by żadnych podatków bo płacą podatek rolny ,  pszczelarze posiadający ponad 80uli opodatkowani od sprzedaży bezpośredniej w/g stawek z działów specjalnych, a pszczelarze nie rolnicy posiadający do 80 uli w/g aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym nie płacą żadnych podatków z tytułu sprzedaży swoich produktów z ula. Pozostawienie tych zapisów w ustawie bez określenia że dotyczy ona produktów przetworzonych może spowodować zmianę ustawy PIT i wepchnąć tych pszczelarzy w 2 % podatek obrotowy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam Moze to jest tak Dla KRUS rolnik to ten ktory ma grunty i płaci podatek rolny,a dla urzędu skarbowego rolnik to ten ktory prowadzi działalnośc produkcję rolniczą.Dla mnie PSZCZELARZ TO PSZCZELARZ niezależnie od tego jak wielką pasiekę prowadzi.Miod , hodowla pszczoł matek inne produkty pszczele zaliczone są do produkcji rolnej i dlatego są zwolnione z podatku,dla us nie ma znaczenia czy to rolnik czy przysłowiowy prezes banku Potocznie się tak tylko przyjęło ze pszczelarz to rolnik gdyż większość pszczelarzy jest rolnikami  Natomiast czym innym jest prowadzenie duzej pasieki wtedy obowiazuja przepisy dotyczace działów specjalnych produkcji rolnej,ale nawet wtedy jest się PSZCZELARZEM,i można niemieć ani ara ziemi więc nie jest się rolnikiem.   Reasumując pszczelarz wcale nie musi być rolnikiem.     Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...