Skocz do zawartości
pytla

Pytania do Zarządu

82 postów w tym temacie

Rekomendowane odpowiedzi

Sytuacja prawna w temacie klubów i zmiany statutu przedstawia się następująco :

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Mieszkiełło

ul. Banderii 4/231

01-164 Warszawa

Warszawa, dn. 9 listopada 2021 r.

 

Opinia prawna w sprawie wybranych zagadnień związanych z treścią statutu Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka z siedzibą w Pszczelej Woli (KRS 0000267) („Stowarzyszenie”)

 

1)    Warunki zmiany Statutu Stowarzyszenia

 

·         Zgodnie z Art. 10. ust. 1 pkt 8.) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach („Ustawa”) zasady dokonywania zmian statutu powinny zostać zawarte bezpośrednio w treści Statutu Stowarzyszenia. Ustawa nie przewiduje dalszych postanowień w tym zakresie, zatem wszelkie warunki i zasady zmiany Statutu obowiązują zgodnie
z aktualnie przyjętą treścią Statutu Stowarzyszenia.

 

·         Statut Stowarzyszenia w § 25 pkt 2 stanowi, że wyłączną kompetencję do zmiany postanowień Statutu ma Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że wniosek
o dokonanie takiej zmiany może zostać przedłożony
, zgodnie z § 40 ust. 2 Statutu, przez Zarząd Stowarzyszenia – z własnej inicjatywy, lub przez co najmniej połowę członków Stowarzyszenia.

 

·         Dalej, w § 40 ust. 1 Statutu wskazane są obostrzenia co do niezbędnego kworum dla skutecznego podjęcia uchwały, tj. dwie trzecie głosów za przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

·         W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może ono głosować uchwałę o zmianie Statutu jedynie, jeśli była ona na porządku obrad zwołanego zgromadzenia.

 

·         Należy uznać, że postanowienia Statutu Stowarzyszenia i warunki dla podjęcia uchwały o zmianie treści Statutu Stowarzyszenia wskazane tamże są wiążące.

 

·         Uznaje się, że wpis zmian Statutu Stowarzyszenia na podstawie podjętej uchwały ma charakter deklaratoryjny, tj. zmiany obowiązują od chwili podjęcia stosownej uchwały, chyba, że w treści uchwały wskazano inny termin jej wejścia w życie. Właściwy Sąd Rejestrowy ma ograniczoną kognicję w zakresie badania zmian, jedynie postanowienia Statutu lub jego zmiany niezgodne z treścią obowiązującego prawa mogą stanowić podstawę do odmowy wpisu przez sąd rejestrowy (art. 16 w zw. z art. 21 Ustawy).

 

·         Podjęcie uchwały o zmianie Statutu z naruszeniem jego postanowień (np. co do trybu podjęcia uchwały) stanowić będzie podstawę do wniesienia powództwa do sądu rejestrowego o stwierdzenie jej nieważności.

 

 

2)      Status organizacyjny Stowarzyszenia i jego jednostek terytorialnych

 

·         Stowarzyszenie podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie Art. 8 Ustawy. Z chwilą wpisu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną. Dopiero tak zarejestrowane stowarzyszenie może ustanawiać dalsze terenowe jednostki organizacyjne („TJO”), które mają charakter oddziału, o ile zostały przewidziane w strukturze organizacyjnej stowarzyszenia

 

·         Ustawa przewiduje dwa rodzaje TJO: posiadające osobowość prawną oraz osobowości tej pozbawione.

 

·         Tworzenie TJO możliwe jest tylko wówczas, gdy przewiduje to statut stowarzyszenia. W takiej sytuacji statut obligatoryjnie zawierać musi następujące zapisy dot.: a) zasady tworzenia oraz rozwiązania TJO, b) strukturę organizacyjną TJO, c) organy TJO, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania, d) możliwość otrzymywania przez członków zarządu TJO wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia (art. 10a ust. 1 Ustawy).

 

·         Statut może zawierać może zasady i tryb przyjęcia przez TJO regulaminu określającego szczegółową jego organizację i sposób działania (art. 10a ust. 2 Ustawy). Brak takiego zapisu w statucie stowarzyszenia powoduje, że TJO działa wyłącznie na podstawie statutu stowarzyszenia, zaś przy takim zapisie – na podstawie statutu i przyjętego przez siebie regulaminu.

 

·         W sferze prawa cywilnego oddział jest podmiotem odrębnym od stowarzyszenia – ma on pełną zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową oraz własny majątek. TJO po wpisaniu do rejestru zyskuje zdolność do samodzielnego działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych, jak też praw majątkowych. Uzyskanie zatem osobowości prawnej przez TJO ma jedynie znaczenie dla zakresu czynności prawnych, które ta jednostka może podejmować samodzielnie, zgodnie z postanowieniami statutu, bez konieczności ich podejmowania bezpośrednio przez organy (zarząd) Stowarzyszenia.

 

·         TJO po uzyskaniu osobowości prawnej pozostaje częścią Stowarzyszenia.

 

·         Podsumowując, utworzenie TJO, które uzyska osobowość prawną i będzie mogło dysponować własnym majątkiem (z uwzględnieniem celów wyszczególnionych w Statucie Stowarzyszenia) wymaga w pierwszej kolejności dokonania skutecznej zmiany Statutu Stowarzyszenia wprowadzającej procedurę i założenia dla ustanowienia TJO przez Stowarzyszenie.

 

·         TJO, po jego ukonstytuowaniu w oparciu o postanowienia nowego, zmienionego Statutu, dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru uzyska osobowość prawną i będzie mogło samodzielnie rozporządzać pozyskanym, lub przekazanym mu na mocy odrębnej czynności prawnej decyzji, majątkiem.

 

·         Należy zauważyć, że podjęcie decyzji o utworzeniu TJO powinno mieć miejsce po skutecznej zmianie Statutu, tj. dla uniknięcia wszelkich wątpliwości uchwałą kolejnego walnego lub nadzwyczajnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia, zwołanego już pod żądami prawidłowo zarejestrowanego Statutu uwzględniającego zmiany zezwalające na powoływanie przez Stowarzyszenie takich TJO.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No cóż, śliczna opinia.

W zaistniałej sytuacji nie wiem czy mój tytuł naczelnego hejtera jest nadal aktualny...

 

Ps. Jesli rozumiem jeszcze pisane to zmiana statutu jest skrajnie malo prawdopodobna.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 19.11.2021 o 13:34, Borowy napisał:

No cóż, śliczna opinia.

W zaistniałej sytuacji nie wiem czy mój tytuł naczelnego hejtera jest nadal aktualny...

 

Ps. Jesli rozumiem jeszcze pisane to zmiana statutu jest skrajnie malo prawdopodobna.

rzekłbym nawet niepotrzebna chyba. trzeba się rozejrzeć i szukać innych rozwiązań.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 19.11.2021 o 13:34, Borowy napisał:

 

 

Edytowane przez pytla
:) zabłądziłam przez Borowego

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiedzieć czemu zajrzałam na forum wewnętrzne, bo choć przepadam za wiedzą tajemną to rozmowy kuluarowe raczej mnie nie intetesuja, ale rzuciłami się w oczy pewna propozycja i zapytam;

 - czy na tym Nadzwyczajnym Walnym można zaproponować do przegłosowania uchwałę o zakazie reklamy i kryptoreklamy ziolomiodów na Forum? ( tam było to jakoś zręczniej sformułowane ).

Ten temat jest na tyle kontrowersyjny i modny , jak....nie powiem co, że powinien być pozostawiony osobistej decyzji  nim zainteresowanego bądź też nie, a nie podlegać presji w jakąkolwiek stronę.

Oczywiście bez żadnej interwencji w przeszłość.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy możecie do zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym...  dołączyć sprawozdanie finansowe, które było odczytane w Bukowinie ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na nadzwyczajnym walnym można zajmować się tylko tym co było przyczyną zwołania walnego.

Pani Dyrektor wie że "zakaz reklamy" ziolomiodow na forum będzie de facto zakazem wypowiadania się na temat?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
11 godzin temu, pytla napisał:

- czy na tym Nadzwyczajnym Walnym można zaproponować do przegłosowania uchwałę o zakazie.

Cytat

Witam i  zwracam się z pytaniem do nowego Moderatora czy został Pan poinformowany przez Pana Prezesa  o wyłączeniu "Kawiarenki Pytli" z obszaru  swojej działalności zgodnie z obowiązującym (jak mniemam porozumieniem) miedzy mną i Zarządem Stowarzyszenia SPP POLANKA.

To jedyna rzecz, o którą poprosiłam za swoje skromne zasługi w ramach naszej działalności na rzecz dobra wspólnego.

Mam nadzieję, że dane słowo ma moc nadal obowiązującą.

Moja wyobraźnia i intuicja, a także troska o wszystko co Was dotyczy zobowiązuje mnie do tego aby stać na straży swobody wypowiedzi.

Porządkujcie sobie co chcecie, ale niekoniecznie tam, gdzie wolny pszczelarz sobie tego nie życzy tym bardziej, że z założenia Kawiarenka ma szerszy wymiar na wymianę informacji między bywalcami o bardzo zróżnicowanych poglądach.

Cytat

Przywykłam czuć się dobrze w każdym towarzystwie i nie  pozwolę na jakąkolwiek segregacje i sianie fermentu niezależnie od pretekstu, który mógłby temu posłużyć.

Czyli w Kawiarence można 😀 .Oj Pani Elżbieto , każdy ma swojego "pająka" którego się boi .

To nie  oftop  ,to poważny problem . Za chwilę będzie tylko można trzymać pszczoły w drewnianych ulach,jeżeli się chce być w Polance.

Może wniosek powinien dotyczyć tylko kawiarenki ?

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
8 godzin temu, Borowy napisał:

 

Pani Dyrektor wie że "zakaz reklamy" ziolomiodow na forum będzie de facto zakazem wypowiadania się na temat?

Powiedzmy, że celowo wpakowałam się na minę, bo w końcu trzeba przeciąc ten wrzód na ...emocjach . 

Dyskusja na chwilę obecną jest bezprzedmiotowa, bowiem każda ze stron ma rację w świetle dwu sprzecznych ze sobą przepisów.

Postaram się zamieszczenie interpretacji przez kogoś kompetentnego, albo może warto poprosić o artykuł w tej sprawie w prasie pszczelarskiej.

Oczywiście wycofuję się z agitacji na rzecz uchwał ograniczających jakąkolwiek inwencję i produkcję ale widzę tu zadanie dla Polanki, którego powinna się podjąć dla dobra sprawy.

Najwyższy czas wystąpić oficjalnie o zmianę nazewnictwa (ziołomidy i miód sztuczny )opierając się na rozporządzeniu o jakości handlowej miodu, gdzie mamy zdefiniowane czarnona białym czym w rzeczywistości jest miód.

do Borowego - jeśli nie można dołączyć formalnie sprawozdania finansowego do zawiadomienia to trzeba go wysłać odzielnie. Chodziło mi tylko o informację, której wszyscy oczekują.

  

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
49 minut temu, pytla napisał:

do Borowego - jeśli nie można dołączyć formalnie sprawozdania finansowego do zawiadomienia to trzeba go wysłać odzielnie. Chodziło mi tylko o informację, której wszyscy oczekują.

Elu samo wysłanie sprawozdania nic nie znaczy. Zresztą w rachunku zysków i strat najbardziej dominujące pozycje do pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne. Myślę że Zarząd powinien przygotować zestawienie jakie składniki wpłynęły na te pozycje. Zresztą już jakaś wzmianka była na Walnym Zebraniu ale myślę ze w formie prezentacji było by to bardziej przejrzyste. Na tą chwile Rachunek zysków i strat jest sporządzany wg zał. nr 1 ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdania finansowego.  Z tego co się zorientowałem większość stowarzyszeń pszczelarskich korzysta z zał. nr 6 sporządzenia rachunku zysków i strat dedykowanego dlatego rodzaju stowarzyszeń. Tu na przykład ogólnodostępny http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/dane/bilans_2020a/Rachunek zysków i strat.pdf     

Na podstawie tych informacji można ewentualnie szukać oszczędności w działaniu SPP Polanka co poprzednie Zarządy już robiły ale daje to możliwość ewentualnego uzasadnienia co do wysokości składki członkowskiej.

Odnośnie ewentualnych zmian w statucie to warto by było zaciągnięcie opinii prawnej odnośnie tego punktu statutu:

§40.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Jak przy aktualnej liczbie członków osiągnąć kworum do tego by ewentualne zmiany można było dokonać. Nadmienię że zdarzyły się w przeszłości nałożone obowiązki na zmianę statutów w związkiem wprowadzenia np. unijnych dyrektyw  

Dzisiaj taką potencjalną możliwość daje przeprowadzenie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w formie elektronicznej przy użyciu np. platformy ZOOM, clickmeeting itp. Covid zmienił w tym zakresie możliwość korzystania z tej formy działania. Kiedyś najwięcej obaw budziły zastrzeżenia ze strony KRS odnośnie legalności tej metody. No ale czasy się zmieniły i we większości rzeczy przechodzimy do świata cyfrowego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, maniek_mb napisał:

Dzisiaj taką potencjalną możliwość daje przeprowadzenie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w formie elektronicznej

Czy w takim razie nie powinien zaleźć się stosowny zapis w Statucie?  Co do platformy musi być rozliczalność głosowania elektronicznego, co trudno by opanować (policzyć, autoryzować) przez narzędzia komunikacyjne typu Zoom, clickmeeting, MS Teams...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, pytla napisał:

Powiedzmy, że celowo wpakowałam się na minę, bo w końcu trzeba przeciąc ten wrzód na ...emocjach . 

Dyskusja na chwilę obecną jest bezprzedmiotowa, bowiem każda ze stron ma rację w świetle dwu sprzecznych ze sobą przepisów.

Postaram się zamieszczenie interpretacji przez kogoś kompetentnego, albo może warto poprosić o artykuł w tej sprawie w prasie pszczelarskiej.

Oczywiście wycofuję się z agitacji na rzecz uchwał ograniczających jakąkolwiek inwencję i produkcję ale widzę tu zadanie dla Polanki, którego powinna się podjąć dla dobra sprawy.

Najwyższy czas wystąpić oficjalnie o zmianę nazewnictwa (ziołomidy i miód sztuczny )opierając się na rozporządzeniu o jakości handlowej miodu, gdzie mamy zdefiniowane czarnona białym czym w rzeczywistości jest miód.

do Borowego - jeśli nie można dołączyć formalnie sprawozdania finansowego do zawiadomienia to trzeba go wysłać odzielnie. Chodziło mi tylko o informację, której wszyscy oczekują.

  

 

 

 

 

Rozumiem poglądy Pani Dyrektor, rozumiem również potrzebę jakiejś regulacji tematu, jednak rozpoczynanie  dyskusji od próby wprowadzenia zakazu wypowiedzi dla oponentów jest co prawda skuteczne lecz mało eleganckie ;- )

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
58 minut temu, Borowy napisał:

Rozumiem poglądy Pani Dyrektor, rozumiem również potrzebę jakiejś regulacji tematu, jednak rozpoczynanie  dyskusji od próby wprowadzenia zakazu wypowiedzi dla oponentów jest co prawda skuteczne lecz mało eleganckie ;- )

Przychylam się  do tej opinii i poczuwam do winy. 

Przepraszam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, Asper napisał:

Czy w takim razie nie powinien zaleźć się stosowny zapis w Statucie?  Co do platformy musi być rozliczalność głosowania elektronicznego, co trudno by opanować (policzyć, autoryzować) przez narzędzia komunikacyjne typu Zoom, clickmeeting, MS Teams...

Po pierwsze: Aby zmienić cokolwiek w statucie, należy zrobić Walne Zebranie na którym to zebraniu można uchwalić zmianę sposobu głosowania. Przypomnę, że gdy posłowie mieli przejść na zdalne głosowanie, musieli zebrać się w sali obrad aby przegłosować tą ustawę. W tym przypadku jest podobnie. Po drugie: musiałby powstać pewien system umożliwiający głosowanie członkom i tylko członkom Stowarzyszenia. A to już nie jest takie proste. 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 18.11.2021 o 21:08, Pszczółka Agata napisał:

ad 1. Polanka liczy 1565 członków.

ad 2. To są dane poufne.

ad 3. Również poufne, chociaż można zweryfikować ile pieniędzy zostało przeznaczone na poszczególne projekty

ad 4. Wszelkie bilanse na stronach KRSu w Lublinie.

ad 5. Sformalizowane są Stowarzyszenie z Nowego Sącza i Chełmży, pozostałe kluby nie są: Dąbrowa Tarnowska, Łącko, Wałbrzych, Ostrówek, Wieluń, Włocławek, Nowy Dwór Gdański i Kościeżyna.

Agato muszę wyprowadzić Cię z błędu Chełmża też nie jest formalnym klubem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, roburus napisał:

Po pierwsze: Aby zmienić cokolwiek w statucie, należy zrobić Walne Zebranie na którym to zebraniu można uchwalić zmianę sposobu głosowania. Przypomnę, że gdy posłowie mieli przejść na zdalne głosowanie, musieli zebrać się w sali obrad aby przegłosować tą ustawę. W tym przypadku jest podobnie. Po drugie: musiałby powstać pewien system umożliwiający głosowanie członkom i tylko członkom Stowarzyszenia. A to już nie jest takie proste. 

 

Szkoda bo już zrobiłem sobie nadzieje.

Co do wysokości składki to może zaokrąglić do 100zł ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 21.11.2021 o 21:06, pytla napisał:

Czy możecie do zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym...  dołączyć sprawozdanie finansowe, które było odczytane w Bukowinie ?

Lepszy byłby rachunek zysków i strat bo z tego sprawozdania finansowego co poszło z @ to nie wiele można zrozumieć

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
14 minut temu, raf napisał:

Lepszy byłby rachunek zysków i strat bo z tego sprawozdania finansowego co poszło z @ to nie wiele można zrozumieć

Dlatego poczekajmy na wyjaśnienia Zarządu odnośnie pozycji w rachunku zysków i strat.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ze Statutu mamy: "1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania."
czyli 1565 członków / 2 co w zaokrągleniu  wymaga obecności 783 członków 🤔 minium
Im więcej członków z prawem głosu tym Stowarzyszenie robi się bardziej bezwładne, bo trzeba zebrać tak dużą rzesze osób w jednym miejscu i czasie.
I przy pewnej ilości członków (nazwałbym to masą krytyczną) już nie będzie szans by dokonać zmian.

To naprawdę potrzebne jest WALNE Zebranie by zmienić:
1. Wysokość składki

Ja bym widział jeszcze zmiany w kierunku
2. Możliwość zwołania Walnego Zebrania Członków za pomocą środków komunikacji elektronicznej
3. Możliwość głosowania w sprawach Stowarzyszenia za pomocą "elektronicznego systemu do głosowania"
 

Tylko jak dowiedzieć się ile osób przybędzie (wybiera się) na Walne by było kworum?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
32 minuty temu, Asper napisał:

Tylko jak dowiedzieć się ile osób przybędzie (wybiera się) na Walne by było kworum?

Nie ma takiej konieczności gdyż:

Walne Zebranie Członków §22. pkt. 5. W razie braku uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Członków może się odbyć w drugim terminie, w tym samym dniu o 1 godzinę później. Głosowanie jest ważne gdy weźmie udział w nim udział 3 członków.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podążanie w dziwne rejony.

3 minuty temu, Pszczółka Agata napisał:

Nie ma takiej konieczności gdyż:

Walne Zebranie Członków §22. pkt. 5. W razie braku uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Członków może się odbyć w drugim terminie, w tym samym dniu o 1 godzinę później. Głosowanie jest ważne gdy weźmie udział w nim udział 3 członków.

Takie Walne nie jest umocowane do zmiany Statutu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
52 minuty temu, Pszczółka Agata napisał:

Walne Zebranie Członków §22. pkt. 5. W razie braku uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie Członków może się odbyć w drugim terminie, w tym samym dniu o 1 godzinę później. Głosowanie jest ważne gdy weźmie udział w nim udział 3 członków.

Dla ścisłości to nie ten paragraf reguluje te kwestie a: §23. pkt. 5

A czy do zmian statutu nie można by było zastosować:

§25.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

2. zatwierdzenie zmian statutu;

A zarazem §40 Nie daje takiej możliwości więc jakiekolwiek zmiany nie będą przegłosowane.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie można, dlatego że jak napisano w opinii prawnej, są warunki ogólne i szczegółowe. Te dotyczące Walnego są ogólne. Te dotyczące zmian Statutu są uszczegółowieniem ogólnych i wiążące.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Może należało by zasięgnąć jeszcze opinii z innych źródeł lub skontaktować się NGO-sami np. https://poradnik.ngo.pl/  mają duże doświadczenie w takich sprawach. Opieranie się na jednej opinii nie do końca daje możliwość obiektywnego sprawdzenia danej sprawy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

×
×
  • Dodaj nową pozycję...