Skocz do zawartości

czarg

Użytkownik
 • Liczba zawartości

  1 537
 • Rejestracja

Informacje o profilu

 • Płeć
  M
 • Lokalizacja
  kujawsko-pomorskie
 • Przynależność
  NIE
 • Zgoda
  Nie

Kontakt

 • Dane do pasieki
  WNI 04015606

Ostatnie wizyty

872 wyświetleń profilu
 1. czarg

  Kluby Polankowe

  Wszycy chyba mają nadzieję, że to nie koniec a dopiero początek koniecznych zmian i naprawa tego co Wasi poprzednicy zmarnowali poprzez zaniechanie i byle jakość. Wierzę, że odejdziecie od zgubnej filozofii działania pt. "róbta co chceta", tolerowania we własnych szeregach patologii takich jak zioło.mrodziarstwo. Przed nowym Zarządem stoi ważna misja przywrócenia ideałów Polanki, które ta organizacja deklarowała u swego zarania - transparentności poczynań, jedności słów i czynów, reprezentowania interesów pszczelarzy wobec władz państwowych i samorządowych. Życzę nowemu Zarządowi sukcesów w naprawie organizacji dla dobra nas wszystkich - polskich pszczelarzy.
 2. czarg

  Ciekawostki z życia warrozy

  Mała pszczoła z małej, mocno przeczerwionej komórki (z wieloma wylinkami poprzedniczek) się rodzi. Ale jeszcze urośnie. Plaster na foto wygląda na ciemny bardzo ... (Ja bym go dał do przetopienia ).
 3. czarg

  Kluby Polankowe

  Bardzo pouczający wątek i jak dla mnie wyjaśniający to co do tej pory było mało klarowne tzn. status tzw. klubów polankowych - nie są one i zgodnie z prawem nigdy nie były częścią SPP "Polanka" w rozumieniu terenowych jednostek organizacyjnych. Ich członkowie mogą być jednocześnie członkami Polanki, ale nie muszą. "Kluby" korzystały z udogodnień typu obsługa KPWP przez SPP i zwolnienie z wpisowego, do "klubów" wracała też część składki z przeznaczeniem na działalność lokalną (czy tę ostatnią formę wsparcia można podciągnąć jako działalność "zespołu wykonawczego" ?). Jak będzie za kadencji obecnego Zarządu? Była w tej sprawie jakaś uchwała Walnego Zgromadzenia? Dobrze, że wreszcie otwarcie te sprawy poruszacie. Szczególnie istotna jest opinia prawna, którą w innym wątku przytoczyła nowa Pani Wiceprezes: "Napisano 22 godziny temu Sytuacja prawna w temacie klubów i zmiany statutu przedstawia się następująco : Kancelaria Radcy Prawnego Michał Mieszkiełło ul. Banderii 4/231 01-164 Warszawa Warszawa, dn. 9 listopada 2021 r. Opinia prawna w sprawie wybranych zagadnień związanych z treścią statutu Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka z siedzibą w Pszczelej Woli (KRS 0000267) („Stowarzyszenie”) 1) Warunki zmiany Statutu Stowarzyszenia · Zgodnie z Art. 10. ust. 1 pkt 8.) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach („Ustawa”) zasady dokonywania zmian statutu powinny zostać zawarte bezpośrednio w treści Statutu Stowarzyszenia. Ustawa nie przewiduje dalszych postanowień w tym zakresie, zatem wszelkie warunki i zasady zmiany Statutu obowiązują zgodnie z aktualnie przyjętą treścią Statutu Stowarzyszenia. · Statut Stowarzyszenia w § 25 pkt 2 stanowi, że wyłączną kompetencję do zmiany postanowień Statutu ma Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że wniosek o dokonanie takiej zmiany może zostać przedłożony, zgodnie z § 40 ust. 2 Statutu, przez Zarząd Stowarzyszenia – z własnej inicjatywy, lub przez co najmniej połowę członków Stowarzyszenia. · Dalej, w § 40 ust. 1 Statutu wskazane są obostrzenia co do niezbędnego kworum dla skutecznego podjęcia uchwały, tj. dwie trzecie głosów za przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. · W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może ono głosować uchwałę o zmianie Statutu jedynie, jeśli była ona na porządku obrad zwołanego zgromadzenia. · Należy uznać, że postanowienia Statutu Stowarzyszenia i warunki dla podjęcia uchwały o zmianie treści Statutu Stowarzyszenia wskazane tamże są wiążące. · Uznaje się, że wpis zmian Statutu Stowarzyszenia na podstawie podjętej uchwały ma charakter deklaratoryjny, tj. zmiany obowiązują od chwili podjęcia stosownej uchwały, chyba, że w treści uchwały wskazano inny termin jej wejścia w życie. Właściwy Sąd Rejestrowy ma ograniczoną kognicję w zakresie badania zmian, jedynie postanowienia Statutu lub jego zmiany niezgodne z treścią obowiązującego prawa mogą stanowić podstawę do odmowy wpisu przez sąd rejestrowy (art. 16 w zw. z art. 21 Ustawy). · Podjęcie uchwały o zmianie Statutu z naruszeniem jego postanowień (np. co do trybu podjęcia uchwały) stanowić będzie podstawę do wniesienia powództwa do sądu rejestrowego o stwierdzenie jej nieważności. 2) Status organizacyjny Stowarzyszenia i jego jednostek terytorialnych · Stowarzyszenie podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie Art. 8 Ustawy. Z chwilą wpisu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną. Dopiero tak zarejestrowane stowarzyszenie może ustanawiać dalsze terenowe jednostki organizacyjne („TJO”), które mają charakter oddziału, o ile zostały przewidziane w strukturze organizacyjnej stowarzyszenia. · Ustawa przewiduje dwa rodzaje TJO: posiadające osobowość prawną oraz osobowości tej pozbawione. · Tworzenie TJO możliwe jest tylko wówczas, gdy przewiduje to statut stowarzyszenia. W takiej sytuacji statut obligatoryjnie zawierać musi następujące zapisy dot.: a) zasady tworzenia oraz rozwiązania TJO, b) strukturę organizacyjną TJO, c) organy TJO, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania, d) możliwość otrzymywania przez członków zarządu TJO wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia (art. 10a ust. 1 Ustawy). · Statut może zawierać może zasady i tryb przyjęcia przez TJO regulaminu określającego szczegółową jego organizację i sposób działania (art. 10a ust. 2 Ustawy). Brak takiego zapisu w statucie stowarzyszenia powoduje, że TJO działa wyłącznie na podstawie statutu stowarzyszenia, zaś przy takim zapisie – na podstawie statutu i przyjętego przez siebie regulaminu. · W sferze prawa cywilnego oddział jest podmiotem odrębnym od stowarzyszenia – ma on płną zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową oraz własny majątek. TJO po wpisaniu do rejestru zyskuje zdolność do samodzielnego działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych, jak też praw majątkowych. Uzyskanie zatem osobowości prawnej przez TJO ma jedynie znaczenie dla zakresu czynności prawnych, które ta jednostka może podejmować samodzielnie, zgodnie z postanowieniami statutu, bez konieczności ich podejmowania bezpośrednio przez organy (zarząd) Stowarzyszenia. · TJO po uzyskaniu osobowości prawnej pozostaje częścią Stowarzyszenia. Podsumowując, utworzenie TJO, które uzyska osobowość prawną i będzie mogło dysponować własnym majątkiem (z uwzględnieniem celów wyszczególnionych w Statucie Stowarzyszenia) wymaga w pierwszej kolejności dokonania skutecznej zmiany Statutu Stowarzyszenia wprowadzającej procedurę i założenia dla ustanowienia TJO przez Stowarzyszenie. TJO, po jego ukonstytuowaniu w oparciu o postanowienia nowego, zmienionego Statutu, dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru uzyska osobowość prawną i będzie mogło samodzielnie rozporządzać pozyskanym, lub przekazanym mu na mocy odrębnej czynności prawnej decyzji, majątkiem. Należy zauważyć, że podjęcie decyzji o utworzeniu TJO powinno mieć miejsce po skutecznej zmianie Statutu, tj. dla uniknięcia wszelkich wątpliwości uchwałą kolejnego walnego lub nadzwyczajnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia, zwołanego już pod żądami prawidłowo zarejestrowanego Statutu uwzględniającego zmiany zezwalające na powoływanie przez Stowarzyszenie takich TJO. ------------------------------------------------------------------------------- Przed kilku laty Jokaz stwierdził: Dla pełnej "klarowności" dyskusji na temat klubów załączam linki wątków poświęconych tej tematyce:
 4. Zachowuję spokój Robinie i wcale sukcesu nie odtrąbiałem. Do celu moim zdaniem jeszcze więcj niż 50% brakuje. Po prostu chciałem docenić to co do tej pory udało się Ci osiągnąć w tej sprawie.
 5. czarg

  Polska literatura pszczelarska

  Pan Atena widzi/widział inne książki o tematyce pszczelarskiej i postanowił się tą swoją umiejętnością podzielić na forum, słusznie oczekując słów uznania i pochwały. Brawo Ateno!
 6. Ci sami autorzy piszą na ten temat tutaj: https://www-sciencedirect-com.translate.goog/science/article/pii/S187439001630355X?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui,sc, ale nie w odniesieniu do miodów, We wcześniej cytowanej przeze mnie pracy : https://www.mdpi.com/1420-3049/25/1/34/htm Jest passus dotyczący obecności cyklitoli w miodzie (podaję za translatorem): "Cyklitole (alkohole cukrowe) są dodatkowymi drobnymi składnikami miodu i są powszechnie niezbadane w porównaniu z tymi wymienionymi wcześniej. Cyklitole są ważnymi środkami antyoksydacyjnymi, przeciwnowotworowymi i przeciwzapalnymi Są to jednak metabolity wtórne, naturalnie występujące w materiale roślinnym, odgrywające ważną rolę w samoobronie roślin przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi . Ponadto cyklitole są odpowiedzialne za dobre funkcjonowanie komórki, tworzenie ścian komórkowych, magazynowanie fosforanów i osmoregulację. W przemyśle farmaceutycznym znajdują zastosowanie w leczeniu dysfunkcji psychicznych, napadów paniki, depresji czy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (...) Na podstawie: "Table 1. Physical-chemical properties and origin of honey samples."sporządziłem zestawienie aktywności antyoksydacyjnych badanych próbek miodu są tam dwie próbki miodu nawłociowego zaznaczone pogrubioną czcionką. (tabelkę jeszcze dopracuję i opiszę) Nazwa miodu Aktywność antyoksydacyjna metoda TEAC Firma/ miejsce zbioru/ rok Australijski Bush Honey 4.43 ± 0.4 “Peter & Trisha Norris”/ Lenah Valley, Tasmania, Australia/ 2016 Leatherwood Honey 4.25 ± 0.05 Koniczynowy 3.95 ± 0.27 Wielokwiatowy 2.95 ± 0.16 “Fragrant Greece”/Greece/ 2017 5 Wielokwiatowy 4.9 ± 0.06 “Adam Gardynik”/ Nyaoundere Kamerun/ 2018 6 Akacjowy 2.53 ± 0.21 Pszczelarz NN/Cluj County, Rumunia/ 2017 7 Rzepakowy (Rapeseed) 4.75 ± 0.41 Pszczelarz NN/Cluj County, Rumunia/ 2017 8 Wielokwiatowy 2.74 ± 0.11 “Lume de miel” Famille Michand/Francja/ 2018 9 Malinowy 3.15 ± 0.19 “Medokomerc/, Čestín, Czechy/ 2017 10 Koniczynowy 4.09 ± 0.24 “Pykoht”,/Dubna, Rosja,/2017, 11 Wielokwiatowy 4.63 ± 0.33 “Isis Mel”/ Embu-Guaçu, Brazylia,/2018 12 Słonecznikowy 3.8 ± 0.33 Pszczelarz NN/ Olekszyn, Wielkopolskie, Polska,/2016 13 Malinowy 3.48 ± 0.09 Private beekeeper, Olekszyn, Wielkopolskie, Poland, 2016 14 Gryczany 6.01 ± 0.03 “Pasieka Andrzej Kuś”, Kujawsko-Pomorskie, Poland, 2016 15 Rzepak (Rapeseed) 3.85 ± 0.09 Pszczelarz NN/ Solec Kujawski, Kujawsko- Pomorskie, Poland/2016 16 Gryczany 5.38 ± 0.29 “Sądecki Bartnik”/Stróże, Małopolskie, Poland/ 2016 17 Nawłociowy 5.36 ± 0.08 “Jakubiec gospodarstwo” / Bielsko-Biała,Śląskie, Polska/ 2015 18 Słonecznikowy 3.91 ± 0.22 “Sądecki Bartnik”, Stróże, Małopolskie, Poland, 2016 19 Akacjowy 3.55 ± 0.2 Pszczelarz NN, Karczowiska Górne, Warmińsko-Mazurskie, Poland, 2017 20 Akacjowy 4.08 ± 0.16 Pszczelarz NN Janowiec, Lubelskie, Poland 2017 21 Lipowy 4.46 ± 0.1 “Sądecki Bartnik”, Stróże, Małopolskie, Poland, 2018 22 Wielokwiatowy/lipowy 4.75 ± 0.21 Pszczelarz NN, Wilga Mazowieckie, Poland, 2016 23 Nawłociowy 4.43 ± 0.06 “Słoneczna Pasieka”, Stryków, Łódzkie, Poland, 2016 24 Mniszkowy 3.57 ± 0.14 Pszczelarz NN, Białowieża, Podlaskie, Poland, 2017 25 Bluszczowy 5.29 ± 0.23 “Piotr Nowakowski”, Wrocław, Dolnośląskie, Poland, 2018 26 Gryczany 5.33 ± 0.14 Private beekeeper, Białystok, Podlaskie, Poland, 2018 27 Malinowy 6.01 ± 0.22 Private beekeeper, Białowieża, Podlaskie, Poland 2017 28 Gryczany 6.24 ± 0.06 Private beekeeper, Białowieża, Podlaskie, Poland 2017 29 Wielokwiatowy 5.62 ± 0.02 Private beekeeper, Lubelskie, Poland, 2017 30 Wiosenny łąkowy 2.76 ± 0.11 Private beekeeper, Janowiec, Lubelskie, Poland, 2018 31 Gryczany 5.73 ± 0.21 “Barć Świętokrzyska” Daleszyce, Świętokrzyskie, Poland, 2016 32 Spadziowy 5.21 ± 0.27 “Sądecki Bartnik”, Stróże, Małopolskie, Poland, 2017 33 Rzepakowy 2.72 ± 0.19 “Sądecki Bartnik”, Stróże, Małopolskie, Poland, 2018 34 Spadziowo/gryczany 7.03 ± 0.17 Private beekeeper, Karczowiska Górne, Warmińsko-Mazurskie, Poland, 2017 35 Gryczany 5.17 ± 0.07 Private beekeeper, Sosnówka, Dolnośląskie, Poland, 2018 36 Rzepakowy 3.48 ± 0.27 Private beekeeper, Miłków, Dolnośląskie, Poland, 2018 37 Gryczany 4.97 ± 0.28 Private beekeeper, Krzeczyn Mały k. Lubina, Dolnośląskie, Poland, 2016 38 Lipowo/Wielokwiatowy 4.21 ± 0.16 Private beekeeper, Bobrowniki, Kujawsko- Pomorskie, Poland, 2016 (Tabelkę pisałem w edytorze skryptu forumowego wymaga jeszcze dopracowania, dałem w tej postaci żeby mi "nie uciekła")
 7. Ty znowu wracasz do "vertikalu"? Zostawmy sprawy techniczne na boku. Nawet jeśli znam nazwiska i kulisy pozwól, że publicznie o nich przemilczę. Sprawa jest w toku i na tym etapie wskazana jest wstrzemięźliwość, a nie hymny pochwalne. Póki co traktuj zwrot "wspaniała ofensywa" jako określenie batalistyczne.
 8. Brawo Panowie dobra robota z tym uruchamianiem posłów. Wspaniała ofensywa - ilość i jakość interpelacji robi wrażenie. Temat jakości wosku i węzy jest kwestią apolityczną i jego pozytywne załatwienie przynajmniej na poziomie krajowym jest jak najbardziej realne i nie powinno wzbudzać kontrowersji u nikogo. Jeszcze raz szczerze gratuluję inicjatywy! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Niestety wpis wiecznie wojującego inaczej Pana Ateny nie służy spokojnemu procedowaniu. Jeśli zwracasz się P. Ateno do urzędników o pozytywne załatwienie ważnego problemu naszego środowiska to powinieneś powstrzymać się od słownictwa typu "urzędasy", "robienie idiotów z pospólstwa". Czego nie rozumiesz w podejściu horyzontalnym i wertykalnym w stanowieniu prawa w krajach UE? (Podejście horyzontalne jedna dziedzina życia regulowana jest w wielu różnych aktach prawnych, podejście wertykalne jedno rozporządzenie reguluje wszystkie aspekty danej dziedziny życia)
 9. Pani dr Magdalena Lendzia z IOP PAN Kraków: "W badaniach laboratoryjnych wyszło nam, że karmienie pszczół nektarem z nawłoci obniża ich przeżywalność w porównaniu z karmieniem ich nektarem wielokwiatowym. Okazało się też, że korzystniej jest nawet karmić pszczoły cukrem" Wydaje mi się, że w warunkach laboratoryjnych pszczołom w ogóle niespecjalnie komfortowo się żyje. W sprawie zakarmiania zimowego miodem nawłociowym i cukrem - to samo można by napisać np. o miodzie spadziowym.🧐
 10. Coś tam jednak o Solidago (Goldenrod) jest i to dzięki badaniom polskich naukowców . https://www.researchgate.net/publication/322618409_Chromatographic_fingerprint_antioxidant_activity_and_colour_characteristic_of_polish_goldenrod_Solidago_virgaurea_L_honey_and_flower https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-018-3034-3 ("W miodzie nawłociowym zidentyfikowano łącznie 137 związków lotnych. Wśród nich hotrienol, tlenek nerolu i cynamonian benzylu można uznać za chemiczne markery specyficzne dla botanicznego pochodzenia miodu nawłociowego. Profil fenolowy HPLC-PAD był podobny we wszystkich próbkach, a głównymi składnikami okazały się kwas galusowy, kwas 4-hydroksybenzoesowy i kwas p-kumarowy. Miód wykazywał umiarkowany potencjał antyoksydacyjny DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl) – 31,1-40,0% i ABTS (2,2-azyno-bis(kwas 3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowy) sól diamonowa) –46,7 do 56,9%, typowe dla miodów lekkich, a potencjał ten dobrze koreluje z intensywnością barwy oraz składem fenolowo-flawonoidowym miodu.") https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813003290?via%3Dihub (Porównywano właściwości miodów akacjowego, rzepakowego, lipowego, nawłociowego, gryczanego i wrzosowego. Próbki miodu nawłociowego pochodziły z okolic Wrocławia i Jelcza-Laskowic "potencjał antyoksydacyjny jest powodowany głównie przez fenole,(...). Na podstawie testu FRAP możliwe było pogrupowanie miodów w dwie główne grupy miodów aktywnych bardziej (gryka) i mniej (akacja, nawłoć, rzepak i lipa), natomiast miody wrzosowe były bliżej drugiej grupy, ale nadal różnią się od innych miodów; patrz rys. 1A. Grupy te są podobne do tych, które można tworzyć na podstawie danych TP lub DPP)" https://www.mdpi.com/1420-3049/25/1/34/htm https://bydgoszcz.tvp.pl/22952223/chemicy-z-umk-wyciskaja-z-roslin-to-co-najcenniejsze Duży interdyscyplinarny, kilkuletni projekt badawczy (Plantarum Biostrateg II). (Stricte w sprawie właśc. miodu nawłociowego należy zwrócić się do Prof. Magdaleny Ligor z UMK w Toruniu). (badano zawartość cyklitoli w miodzie próbki 18 gatunków miodu z 10 krajów, cyklitole wykazują właściwości przeciwcukrzycowe, przeciwutleniające i przeciwnowotworowe, stwierdzono ich obecność w miodach nawłociowych pochodzącym z Polski powiaty zgierski i bielski) Inni autorzy: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157509002221?via%3Dihub -------------------------------------------------------------------------------- Ponieważ coraz bardziej poszerzamy tematykę wątku proponuję jego autorowi, bądź moderatorowi poszerzenie tytułu o słowa kluczowe typu: "miód nawłociowy, goldenrod, solidago, właściwości lecznicze" itp.
 11. czarg

  Sezon 2021

  Panie Ateno, nieustannie w pretensjach stajesz, że ktoś nie przyjął Twojego zaproszenia, nie udzielił satysfakcjonującej dla Ciebie odpowiedzi, że Twoje wpisy nie znalazły echa. Dziwne to dla mnie i nieuzasadnione pretensje. To tak jakby mało atrakcyjna panna, bez poczucia rytmu miała pretensje do wszystkich kawalerów, że nikt z nią tańczyć nie chce. A patrząc od sprawy formalnej - przecież to nie Ty założyłeś ten wątek, żeby żądać takiego a nie innego jego obrazu - zrobił to 22 kwietnia Robert (dziś zdaje się nieaktywny forumowicz), masz od niego jakieś specjalne plenipotencje? Może załóż swój autorski wątek i tam wykładaj "całokształt spraw związanych z pszczelarstwem" made in Atena . I jeszcze ostatnia uwaga: 8 punkt regulaminu forum stanowi: "Nie piszemy dużymi literami, " Dasz radę Ateno?
 12. czarg

  Nowy moderator

  Jak to się miesza Panu Atenie od rana : demokracja, szczepienia i kulawe skojarzenia biblijne w wątku o nowym moderatorze??? W jakiej to religii atrybutem Archanioła Gabriela jest miecz ognisty?!? ------------------------------------------------------------ ASPER napisał: "Moim zdaniem to, że ldawid był/jest gdzieś Moderatorem nie przesądza o jego dyskredytacji tutaj". Pewnie, że nie. Ale poza jednym nowym forumowiczem nikt tego nie podnosił chodzi o co innego. Idawid prezentujac się nam na tutaj pisał o swoich różnych doświadczeniach moderatorskich, ale zapomniał napisać, że jest moderatorem na innych forach pszczelarskich. Trochę to dziwne nie uważasz?
×
×
 • Dodaj nową pozycję...